Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu bộ máy hướng đến sự thanh gọn, tinh giản, linh hoạt và năng động, chuyên nghiệp hóa. Các bộ phận phòng ban có sự tương trợ và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh và thống nhất. Bộ phận lãnh đạo cấp cao có Hội đồng quản trị, Giám Đốc, các phó Giám Đốc giữ chức năng quản lý và điều hành Công ty hiệu quả nhất, đúng đắn nhất, chính xác nhất và an toàn nhất cùng với các bộ phận chức năng am hiểu và nắm vững chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC